13 Eylül 2018 - Perşembe
Duyurular
BASİT USUL BELGE BASIMI
29.06.2016 - 21:10

BASİT USULDE BASILI EVRAK RAPORU

4369 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun küçük esnafın vergilendirilmesine yönelik maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 6/12/1998 tarih ve 23545 sayılı Resmi Gazete1 de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu tebliğin 3.2 bölümünün 18.paragrafında ise Basit usulde vergilendirilecek olan küçük esnafın kullanması gerekli Fatura, İrsaliye, Perakende satış Fişi vs. gibi belgelerin ve zarfların basımı, dağıtımı, izlenmesi ve kayıtlarının tutulması işlemlerini ilgili meslek teşekküllerince  (Esnaf Odalarınca) yürütülmesi uygun görülmüştür. (Bkz.Ek.1)

Ancak; daha sonra Maliye Bakanı Sayın Zekeriya TEMİZEL imzasıyla yayımlanan ve valiliklere gönderilen 21/12/1998 gün ve B.07.0.GEL.0.44/4412- I8-488333 sayılı Genel Yazı ile

“ Genel Tebliğde, Basit Usulde Vergilendirme ve Esnaf Muaflığına ilişkin esaslar açıklanmıştı. Anılan Genel Tebliğdeki bazı konularda tereddütler olduğu anlaşılmış ve aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.” Denilerek konuya ilişkin açıklama yapılmış ve yazının 2. maddesinde;(Bkz.Ek.2)

2-Tebliğin 3.2 bölümünün 18. Paragrafında; " Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden belgeler ile zarfların basımı, dağıtımı, izlenmesi ve kayıtlarının tutulması işlemlerinin ilgili mesleki teşekküllerce yürütülmesi uygun görülmüştür." İfadesi yer almaktadır. Bu ifadeden, belgeler ile zarfların basımının Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunca , bu belgeler ile zarfların izlenmesi ve kayıtların tutulması işlemlerinin ise ilgili mesleki teşekküllerde oluşturulan bürolarca yürütülmesi anlaşılacaktır Açıklaması  yapılmış ve 21/12/1998 tarihinden bu yana basit usulde kullanılması gerekli olan basılı evrakları TESK bünyesinde basarak temin etmiş ve Birliklere dağıtmış ve halen dağıtımına devam etmektedir.

Basım ve dağıtım işleminin 1998 yılında TESK’ e verilmesinin nedenleri olarak tarafımızca kabul edilen sebeplerini açıklamak gerekirse;

1-     TESK bünyesinde 1998 tarihi itibarı ile Türkiye’nin Plaka tescil işlemlerinde kullanılan basılı her türlü evraklarının basımını gerçekleştiren en büyük Matbaasına sahip olması.(Plaka Matbaası diye adlandırılmaktaydı.)

2-     1998 yılı itibarı ile Birlik ve odalarca basımının, takibinin ve kayıtların (Elektronik ortamların en az seviyede olması ve Bilgisayar kullanımının hemen hemen yok denilecek kadar az olması sebebiyle) manüel ortamda tutulması zorluğu belgelerin basılması ve takibinin tek merkezde olmasını gerektirmiş ve bu merkez TESK olmuştur.

3-     TESK’ in ticaret yapan bir kurum olmayıp 5362 Sayılı yasa ile kurulan ve küçük esnafa hizmet veren RESMİ KURUM olması bu basım ve dağıtım işinin ticaretinin yapılmadığının kabul edilmesi.

O tarih itibarı ile haklı sebeplere dayanmaktaydı.

Ancak zaman içerisindeki gelişmeler yukarıda arz edilen sebepleri tamamen ortadan kaldırmıştır.

1-     Trafik kayıt ve tescil işlemleri ile ilgili sistem ve yasal değişimler üzerine Bilgi işlem ortamına geçilmesi sebebiyle kullanılan basılı evrak yok denecek kadar azalmış ve TESK ‘in plaka matbaası atıl duruma gelmiş ve TESK basit usul mükelleflerince kullanılması gerekli basılı evrak ve zarfları piyasada faaliyet göstermekte olan diğer matbaalarda bastırmaya başlamıştır.   

2-     Piyasada TESK tarafından bastırılmakta olan belge ve zarflar,  zaman içinde üzerinden TİCARİ KAZANÇ SAĞLANAN BİR MALA DÖNÜŞMÜŞTÜR.

İmalatı yapılan basılı belgeler ve zarfları piyasadaki matbaadan teslim alan TESK satın aldığı bedelin üzerine bir kar payı koymakta ve kar paylı belgeleri İllerdeki Birliklere kargo ile göndermekte ve  birlikler ise TESK ten satın aldıkları basılı belgelerin üzerine kar payı ve taşıma bedelini koyarak Mesleki teşekküllere (Esnaf Odalarına) satmakta ve Esnaf odaları da üzerine yine kar payı koyarak KÜÇÜK ESNAF’ a satmaktadır.

Bu kazanç zincirini yani küçük esnafın cebinden çıkmakta olan parayı  Anayasamızın 173 maddesi ve bu maddenin(ve maddenin gerekçesinin) yollamasıyla Mülga 507 ve 5362 sayılı yasa ile TESK+ BİRLİK ve ODA üçgeni içinde mutlak surette korunması gereken küçük esnaf adına formüle edersek ;

İMALATI YAPAN MATBAA + TESK + KARGO BEDELİ + BİRLİK + ESNAF ODASI = ESNAF’ a satış ki toplam olarak 4 ayrı kar payı fazladan devreye girmekte ve olan küçük esnafa olmaktadır.

Oysa bu işlemin İMALATI YAPAN MATBAA=ESNAF’ a direkt satış  şeklinde olması gerekmekte ve küçük esnaf ‘ ın Anayasamızın 167,172 ve 173 maddeleri ve bu maddelerin yollamasıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında korunması gerekmektedir. 

3-     TESK baskı işlemini 1998 yılındaki görüşe uygun olarak kendi bünyesindeki Matbaasında imal etmesi gerekirken baskı işlemlerini piyasada Esnaf olmayan faal TACİR Matbaalardan temin edip küçük esnafa kendisi dahil fazladan 4 ayrı kar payı ve kargo maliyeti ilavesi ile temin etmektedir.(Bkz.Ek.3)

4-     215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin  3.2 Bölümünün 18.numaralı paragrafının 2.ci fıkrasında;

Belgelerin basımını yaptıracak ilgili mesleki teşekküller, basımını yaptıkları belgelerin en alt kısmına dipnot şeklinde adı, adresi veya basımı yapan matbaa işletmesine ilişkin bilgileri yazdıracaklardır. İlgili mesleki teşekküller belgeleri teslim etmeden önce mükellefin adını, soyadını, varsa ünvanını, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile iş adresini (motorlu taşıt işletenlerde taşıtın plakasını) belirten kaşenin basılmasını sağlayacaklardır.” Demekte ve basımı yapılan belgenin dip kısmına Türkiye genelinde tahmini sayısı 5000 üzerinde olan mesleki teşekküllerce basımın yaptırılacağını kabul ederek bu teşekkülün kimliğinin yazılmasını ve basımı yapan matbaanın bilgilerinin yazılmasını hükme bağlamaktadır.

Ancak; 21/12/1998 gün ve B.07.0.GEL.0.44/4412- I8-488333 genel yazı ile bu mesleki teşekküller ifadesinden TESK anlaşılacaktır talimatı yazılı olarak emredilmiş olması tek yetkili teşekkülün TESK olduğu ve belgelerin dip notlarına TESK tarafından basılmıştır veya TESK tarafından ?? Matbaasına bastırılmıştır. Yazılı ifadesinin konulması gerekirken bu gizlenerek sadece TESK tarafından bastırılmıştır denilerek basımı yapan Matbaa nedense gizlenmektedir.

Buda bizim yukarıda 3 madde halinde açıklamaya çalıştığımız görüşlerimizde haklı çıkarmaktadır.(Bkz.Ek.4)

Yukarıda anlatılmaya çalışılan hususlar dikkate alınırsa artık TESK Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından bahse konu belge ve zarfların temin edilmesi işlemine son verilmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır.

TALEBİMİZ :

21/12/1998 gün ve B.07.0.GEL.0.44/4412- I8-488333 sayılı Genel Yazı ile TESK tarafından basılması emrinin yürürlükten kaldırılarak 215 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği esasına dönülmesi ve yine 225 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde öngörüldüğü gibi belge basım işlemlerinin Yerel Mesleki Teşekküller kontrolünde Maliye anlaşmalı Matbaalarca ve Noterlerce yapılması hususunun sağlanması.(Bkz.Ek.5)

ÖNERİLERİMİZ :

Belgeler ile Zarfların basımı dağıtımı izlenmesi ve kayıtlarının tutulması işlemlerinin Birlikler nezdinde il bazında ve/veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ESBİS Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi ne eklenecek bir program ile hiçbir ek maliyet ve ilave eleman istihdamı gerektirmeden yapılabilecektir.

Zaten şu anda mevcut sistem eldeki basımı yapılarak imalatı yapan Matbaa tarafından TESK adına talep karşılığı ve bedeli önceden peşin alınmak koşulu ile dağıtımı yapılan  (ödeme TESK Banka hesabına yatırılmaktadır)  hazır belgelerin izlenmesi ve kayıtlarının tutulması işlemi yapılmaktadır. Değişiklik sadece mevcut olan basılı belgelerin 4 ayrı noktaya kar sağlanarak teslim etmek yerine basım için esnaf odasınca yazılı izin vermek olup 225 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde  açıklandığı şekilde basımını gerçekleştirmektir.

S O N U Ç  VE  İ S T E M :

 Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin (Küçük Esnafların) kullanmak zorunda oldukları Belge ve Zarfların mevcut sistemde ve/veya ESBİS sistemi üzerinden veya oluşturulacak yeni bir sistemle basımı, dağıtımı, izlenmesi ve kayıtlarının tutulması bağlamında KULLANILACAK BELGELERİN BASIM İŞLEMLERİNİN MALİYE ANLAŞMALI YEREL MATBAALARCA BASILMASINA İZİN VERİLMESİ istemidir.

Saygılarımızla bilgi ve takdirlerinize sunarız .14.05.2016      

 

                                                                                                           C.Tayyar TEKİN            A.Hüseyin GÜRBÜZ

                                                                                                             Genel Sekreter                   Genel Başkan

Tüm hakları saklıdır.
Site içeriği izinsiz kullanlamaz.

HT Web & Grafik Tasarım Hizmetleri