20 Şubat 2018 - Salı
Duyurular
KDV YASASI DEĞİŞİKLİĞİ MATBAA SEKTÖR GÖRÜŞÜ
11.07.2017 - 14:10

MATBAACILAR FEDERASYONU

 

 

Sayı  : 2017/

                                              Ankara  :28.04.2017

Komu:KDV Kanunu hakkında görüş.

 

MALİYE BAKANLIĞI

VERGİ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

 

İlgi : 30.03.2017gün ve 21721754-012-07-10 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararnameye dayanılarak hazırlanan ve 22.03.2005 gün ve 25763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Vergi Konseyi Yönetmeliği” nin verdiği yetkiye dayanılarak ; “Türkiye’de 1985 yılından bu yana uygulanan Katma Değer Vergisi’nin gözden geçirilmesi, sorunların saptanması ve çözüm önerileri oluşturulması konulu çalışmanızda değerlendirilmek üzere Federasyonumuzun konuya ilişkin görüş ve önerleri istenmekle;

02.11.1984 gün ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3065 sayılı Katma Değer Kanununun genel gerekçesinde,

“III-Katma Değer Vergisi Tasarısının Özellikleri: ana başlıklı

A) Genel olarak , alt başlığının ;

1.Ticari.zirai ve serbest meslek faaliyetleri kapsamında yer alan tüm mal ve hizmetler Katma Değer Vergisi kapsamın alınmıştır.Bu suretle mal ve hizmetlerin vergilendirilmesinde birlik sağlanacaktır.

2.Tasarıda tek oran öngörülmüştür. Bununla birden fazla oran uygulanmasından doğacak vergi tekniğine ilişkin sorunlar en aza indirilmiş olmaktadır. Birden fazla oran uygulanmasına gidildiği takdirde kanunda yer alması gerekecek çok sayıda vergi hesaplama teknikleri mükelleflere muhasebe kayıt düzeni açısından ağır yükler getirebilecektir.Kolaylık ve basitliği sağlamak üzere tek oran tercihi yapılmıştır.”

Görüşü ile Türkiye Büyük Millet Meclisine tasarının 31.nci Maddesi olarak sevk edilen ve tasarıda birleştirilen maddeler nedeni ile Oran başlığı altında 28.ci madde olarak aynen kabul edilmiş ancak 24.12.1984 ila 31.01.2017 tarihleri arasında çeşitli mevzuatlarla 53 defa ORAN değişikliği yapıldığı görülmektedir.

Maddenin son haline bir göz atarsak;

“Madde 28 – (Değişik : 3/12/1988 - 3505/23 md.)

Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1 'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için  farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.

Diyerek Yasanın 28.ci maddesi Bakanlar Kuruluna KDV oranını 4 kata yani % 40 ‘a kadar çıkarma veya % 1’e kadar indirme yetkisi vermekte Bakanlar Kurulu verdiği kararlar ile çeşitli teslim mallarında bu oranı 53 kez düzenlemiştir.

 Bu oran düzenlemelerini ve nedenlerini tartışma konusu yapmadan bu gün itibarı ile % 1 ila %18 arasında oturmuş oran uygulamasının temsil ettiğimiz sektöre olan etkisini yeni yapılması düşünülen düzenlemede dikkate alınması için açıklanması anlatılması ve düzenlemeyi yapacak olanların bilmesi gerekir düşündeyiz.

Sektörümüz gerek hammadde gerek yarı mamul madde ve gerekse yaptıkları üretim sonu teslim konusunu oluşturan mallarla çok zengin bir yelpazeye sahiptir.

Sektörümüz temel olarak hammadde ve/veya yarı mamul madde olarak KAĞIT kullanmakta ancak ;

Bu üretim işlemini gazete veya dergi olarak yapar ise KDV. Oranı değişken olmakta, Dini kitap veya bu türde sayılacak bir kitap üretirse KDV. Oranı değişmekte, Defter üretirse KDV oranı yine değişmekte ve genel olarak kullanılan basılı evrak vs. üretirse KDV oranı değişmektedir.

Kitap basımında bunu örneklersek;

24*16,5 cm ebadında 320 sayfalık 1500 adet kitabın basımı için gerekli olanlar ve kaba maliyet

Üretim Hammadde ve Maliyet girdileri

Hammaddenin

Ödenen KDV

Toplam

Miktarı

Fiyatı

Tutarı

Oranı

Tutarı

Kitap Kağıdı (60 gr.68*100 cm.iç sayfalar)

32 top

65,00 ₺

2.080,00 ₺

8%

166,40 ₺

2.246,40 ₺

A.Bristol (250 gr.54*62 cm.kapak)

4 Paket

54,00 ₺

216,00 ₺

18%

39,00 ₺

255,00 ₺

Boya, işçilik vs.

 

 

1.200,00 ₺

 

 

1.200,00 ₺

İdari işletme amortisman ( % 8 )

 

 

349,60 ₺

349,60 ₺

Üretim Maliyet ara toplamı

 

 

3.845,60 ₺

4.051,00 ₺

Yasal Kar (% 10 )

 

 

384,56 ₺

384,56 ₺

Üretilen Malın Maliyeti

 

 

4.230,16 ₺

205,40 ₺

4.435,56 ₺

Şeklinde olmaktadır. Bu tabloya bakarsak. Sektörümüz mensubu 1500 adet Kitap üretmek için gerekli ana hammaddeye % 8 oranında KDV ve toplam olarak 205,64 TL.KDV satıcılara ödemekte ve imalatını yapmakta.

Ürettiği malı teslim ederken ise; % 18 oranlı KDV tahsilatı yaparak;

 Malın cınsi

Satılan Malın

Tahsil edilen KDV

Toplam

Miktarı

Fiyatı

Tutarı

Oranı

Tutarı

KİTAP (Ebadı 24*16,5 cm. 320 sayfa)

1.500

2,82 ₺

4.230,00 ₺

18%

761,40 ₺

4.991,40 ₺

Şeklinde fatura tanzim etmektedir.

Bu her iki tabloya bakarsak Sektörümüz mensubu 1500 adet kitap imalatı için KDV oranları küçük olduğu için 205,40 TL ödüyor ancak üretim sonrası teslim sırasında %18 KDV oranıyla

761,00 TL tahsil ediyor indirim sonrası ise Sektör mensubumuz 761,00-205,40 =555,60 TL hazineye borçlanıyor.

Aynı örneklemeyi;

 20*28 cm ebadında 144 sayfalık 1500 adet defterin basımı için uygularsak kaba maliyet ;

Üretim Hammadde ve Maliyet girdileri

Hammaddenin

Ödenen KDV

Toplam

Miktarı

Fiyatı

Tutarı

Oranı

Tutarı

1.Hamur kağıt (70 gr. 57*82 cm.iç sayfalar)

27 top

50,00 ₺

1.350,00 ₺

8%

108,00 ₺

1.458,00 ₺

A.Bristol (250 gr.54*62 cm.kapak)

4 Paket

65,00 ₺

260,00 ₺

18%

46,80 ₺

306,80 ₺

Boya, işçilik vs.

 

 

700,00 ₺

 

 

700,00 ₺

İdari işletme amortisman ( % 8 )

 

 

184,80 ₺

184,80 ₺

Üretim Maliyet ara toplamı

 

 

2.494,80 ₺

2.649,60 ₺

Yasal Kar (% 10 )

 

 

249,48 ₺

249,48 ₺

Üretilen Malın Maliyeti

 

 

2.744,28 ₺

154,80 ₺

2.899,08 ₺

Şeklinde olmaktadır. Bu tabloya bakarsak. Sektörümüz mensubu 1500 adet Defter üretmek için gerekli ana hammaddeye % 8 oranında KDV ve toplam olarak 154,80 TL.KDV satıcılara ödemekte ve imalatını yapmakta.

Ürettiği malı teslim ederken ise; % 18 oranlı KDV tahsilatı yaparak;

Malın cınsi

Satılan Malın

Tahsil edilen KDV

Toplam

Miktarı

Fiyatı

Tutarı

Oranı

Tutarı

DEFTER (Ebadı 20*28 cm. 144 sayfa)

1.500

1,83 ₺

2.745,00 ₺

18%

494,10 ₺

3.239,10 ₺

Şeklinde fatura tanzim etmektedir.

Bu her iki tabloya bakarsak Sektörümüz mensubu 1500 adet Defter imalatı için KDV oranları küçük olduğu için 154,80 TL ödüyor ancak üretim sonrası teslim sırasında %18 KDV oranıyla

494,10 TL tahsil ediyor indirim sonrası ise Sektör mensubumuz 494,10-154,80 =339,30 TL hazineye borçlanıyor.

Bu örnekler çoğaltılabilir ancak her koşulda bu gibi işlemler sonrası sektör mensubumuz az oranlarda indirilecek KDV ödeyip çok yüksek oranda KDV tahsil ettiği için indirim sonrası HAZİNEYE ÇOK MİKTARDA BORÇLANMAKTADIR.

Bu imalatları yaptıran kişi/kurum ve kuruluşlar ise %18 KDV oranıyla aldıkları bu emtiaları %08 KDV oranıyla aracılara ve son tüketicilere satmaktadır.

“Tabii olan hazineye borçlanarak aldığı bedelin yine hazineye aktarılması gerek, bunda ne problem var görüşü” sadece evrak üzerinde geçerliliğini korumaktadır. Maalesef imalatların mutlak ihtiyaçların dışında olması ve son ofis teknolojilerinin (E-Fatura, gelişmiş fotokopi ve dijital ofis baskı makineleri gibi.) piyasaların Matbaalara olan bağımlılığını azaltması sektörümüzde satışların uzun vadeli olmasına yol açmakta ve sektör mensubunun KDV yasasının 10.cu maddesi mucibince mal teslimi sırasında hazineye borçlanması ve bu borcun tabi olduğu sistemde KDV oranlarındaki fahiş fark sebebiyle yüksek olması ödeme zorluğu yaratmaktadır.

Ayrıca bu konu tüm KDV mükellefleri içinde geçerlidir.

Borçlanan mükellef parası var ise hazineye olan borcu ödemekte ve yasal yükümlülüğünü yerine getirmekte ancak ödeme gücü yok ise;

1-     Mükellef bu borcu hazineye ödemeyerek borçlanmakta ya vergi affını beklemekte yada parası olunca cezalı olarak ödemektedir.

2-     Bazı mükellefler ise piyasadan % 18 KDV ile ödeme yaparak mal alıp % 01 ve % 08 oranlarında sattığı mallardan az miktarda KDV tahsil eden ve KDV alacağı çıkan mükelleflerden çeşitli Faturalar temin etmekte ödediği KDV miktarını yükselterek hazineye az miktarda ödeme ile durumuna kendince çözüm bulmaya çalışmaktadır.

Böylesi bir durumda ise Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda çok yüksek vergi kaybı cezaları ödemesinin yanı sıra  V.U.K. 359 maddesinin a ve b fıkrası hükümleri devreye girmesi ile mükellef yerel Mahkeme ve Yargıtay kararları sonucu hapis cezaları almaktadır. Mükellefin böylesi bir yola başvurduğu ise olağan vergi incelemesi sırasında tespit edilmekte ve mükellef incelemesi; incelemenin başladığı tarihten 5 sene geriye doğru yapıldığı göz önüne alınırsa 5 vergi dönemini kapsamakta ve meri yargı kararlarına göre ise her vergi döneminde 1 adet böylesi bir mal almadan temin edilmiş faturanın (213 sayılı V.U.Kanunu Sahte Fatura olarak tanımlamakta) cezası 3 yıl hapis cezası olmakta aynı dönem içinde ikinci bir faturanın tespiti halinde TCK. Mükerrer hükümleri uygulanmakta ve ceza artırılmakta takdir indirimini Mahkeme uygun görürse sanık olarak yargılanan Mükellef 3 sene 1 ay 15 gün hapis cezası almakta. İncelemenin 5 yıl geriye dönük olarak yapıldığı göz önüne alınırsa mükellef her yıl için ayrı ayrı 5 sefer ceza alacağı için toplamda  15 sene 7 ay 15 gün hapis cezasını Sahte fatura alarak kullanmak suçundan alacaktır. Ancak bu kez aynı faturaları tanzim ederek kullandıran da aynı cezalara çarptırılmaktadır.

Anayasamız ;

“V. Devletin temel amaç ve görevleri,

Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”

A. Tüketicilerin korunması

Madde 172 – Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.

B. Esnaf ve sanatkârların korunması

Madde 173 – Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.

Diyerek Devletin temel amaç ve görevinin devleti oluşturan kişilerin her türlü korunmasını ve kollamasını ve bunun için gerekli tedbirlerin alınmasını istemiş ve Devletin amaç ve görevlerini yerine getirmesi gereken kamu görevlilerine 129.cu madde ile yükümlülük getirmiştir.

Madde 129 – Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

Tüm yukarıdaki anlatılmaya çalışılan hususlar 53 defa düzenlenmesine karşın KDV oranlarının Matbaacılık sektöründe çarpık uygulanmasından oluşan ve/veya oluşabilecek durumu en açık bir biçimde ortaya koymak içindir.

ÇÖZÜM ÖNERİMİZ

53 defa oranların düzenlenmesine karşın ((%08 KDV oranı ile al üret %18 KDV oranı ile teslim et (Defter Kitap vs.gibi). Üretimini yaptırdığın malı %18 KDV oranı ile al % 08 ile sat(Defter Kitap vs.). örneğinde olduğu gibi)) hala uygulamada hataların olması karmaşık oran uygulamasının hatalı olduğunun ispatı olarak gözükmektedir.02.11.1984 gün ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3065 sayılı Katma Değer Kanununun, “Katma Değer Vergisi Tasarısının Özellikleri:” ana başlıklı genel gerekçesinde açıklandığı gibi oranı ne olursa olsun TEK ORAN olarak uygulanmasında çözüm görmekteyiz.

Tabii olan Anayasanın korunmasını emrettiği temel haklara bağlı olarak temel tüketim malları (Ekmek-Et-Süt-Yumurta vs.) ile varış ilkesi ‘destinasyon’ prensibine bağlı olarak ihracatın teşvikinin yanı sıra Kamu yararı görülen emtialara sağlanacak ayrı ve düşük orandaki KDV oranları ayrık tutularak geri kalan tüm alım satımı yapılan mallar ve teslimler için (Pırlanta dahil.) K.D.Vergisi Yasasının aslına dönülmesi ve tek oran örneğin % 10  KDV gibi bir sabit ve tek oran uygulanmasında fayda mütalaa etmekteyiz. 

Saygılarımızla bilgi ve takdirlerinize sunarız.

Cafer Tayyar TEKİN             Ahmet Hüseyin GÜRBÜZ

  Genel Sekreter                           Genel Başkan    

 

 

 

Tüm hakları saklıdır.
Site içeriği izinsiz kullanlamaz.

HT Web & Grafik Tasarım Hizmetleri
Close


L Ü T F E N BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YAZILAN İLAN REKLAM VERGİ UYGULAMASI İTİRAZI    GENİŞ BİLGİ İÇİN DUYURULAR BÖLÜMÜNÜ OKUYUNUZ