13 Eylül 2018 - Perşembe
Duyurular
MALİYEYE BİLDİRİM SÜRELERİ HAKKINDA
07.02.2013 - 11:03

 

Antalya :13.01.2011

 

Değerli Üyemiz                                                                                           

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesine istinaden çıkarılan Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ile, matbaa işletmecilerinin basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak bilgi formu düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığına belirlenen esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet üzerinden gönderme zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler 2005 yılında Maliye Bakanlığınca yapılmış ve Maliye Bakanlığına  elektronik ortamda gönderilecek bilgi formlarının kapsamını, şeklini, bilgileri doğrudan doğruya gönderebilecek mükellef gruplarını ve bunlara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemişti;  

Buna göre ;

"Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak bilgi formunu düzenleyip  Maliye Bakanlığının belirlediği esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa göndermekteydiler Matbaa işletmecileri basımını yaptıkları belgeleri, mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim edip ve basımı yapılan belgeye ilişkin olarak iki nüsha bilgi formu düzenleyerek belgeyi teslim alan ile birlikte imzaladıktan sonra, formun bir nüshası mükellefe veya vekiline vermek, diğer nüshasını ise muhafaza etmekteydi. Daha sonra Matbaa işletmecisi düzenlediği bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa göndermek zorunda idi.

Bu süre içerisinde göndermeyen ve/veya gönderemeyen Matbaa işletmecisi ki “Antalya Vergi Dairesi Başkanlığınca yapılan denetim sonunda her bildirim başına Özel usulsüzlük cezası ödemeye  mahkum edilmişti. Bu işlem biz maliye anlaşmalı matbaaları çok zor durumda bırakmış ve son derece üzmüştü.

Konuya ilişkin Yönetmeliğin ve genel tebliğin bazı bölümlerinde yer alan cümlelerin iptali ve dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulması talebiyle açtığımız dava ile ilgili olarak Danıştay Dördüncü Dairesi, söz konusu Yönetmeliğin 14 ncü  maddesinde yer alan "Matbaa işletmecisi bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderir." hükmünün ve  ayrıca konuya ilişkin Tebliğin 3 üncü bölümünün birinci paragrafında yer alan "... en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar..." ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı 43 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile esasa ilişkin hüküm verilinceye kadar, anılan düzenlemelere ilişkin olarak uygulamada, yürütmenin durdurulması kararları dikkate alınarak, Vergi Usul Kanununun 14 üncü maddesinin "Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder." Hükmü açıklığında, matbaa işletmecilerinin söz konusu bilgi formlarını en geç düzenledikleri günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığımıza gönderebilmeleri uygun görülmüştür. Diyerek Danıştay 4.Dairesinin bu konuda kesin kararını verinceye kadar bildirim süresini 15 gün olarak belirlemiştir.

Ancak bizler bu konudaki alışkanlıklarımızı bozmadan mecburi sebepler dışında eski uygulamamıza devam ederek 15 günlük süreleri sonuna kadar kullanmadan bilgi formlarını göndermeye devam etmeliyiz ki her bildirim başına Özel Usulsüzlük cezasına maruz kalmayalım. Diğer bir deyişle bu 15 günlük bildirim süresi bizi rehavete sevk etmesin.

 

Bu vesile ile saygılarımı sunar bol kazançlı günler dilerim.

 

C.Tayyar TEKİN

Genel Sekreter

Tüm hakları saklıdır.
Site içeriği izinsiz kullanlamaz.

HT Web & Grafik Tasarım Hizmetleri