13 Eylül 2018 - Perşembe
Duyurular
MATBAA VE REKLAM AJANSI ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
04.01.2013 - 11:08

 

Eski ismi Tabi yeni ismi Basımcı olan biz Matbaacılar olarak hepimiz biliyoruz ki  12 ayrı Kanunla belirlenmiş yükümlülüklerimiz bulunmakta ve hatta bu yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz takdirde HAPİS CEZASI ve ADLİ VE İDARİ PARA CEZASI ile karşı karşıya kalmaktayız.

 

Bu yükümlülüklerden bir olan ve 29.02.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  6279 sayılı “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu” 29.08.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve derleme iş ve işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ise çıkarılan bir Yönetmelikle belirlenmişti.

 

Bu Kanun ile biz Matbaacıların ilişkisi ise çok önemli.

 

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanununun;

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde derlenecek eserler Başlıklı 4.cü Maddesi;

“MADDE 4 - (1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde basılan veya çoğaltılan, aşağıda belirtilen her türlü eser, bu Kanun kapsamında derlenir:

a) Kitap, kabartma harfli kitap, kitapçık, ansiklopedi, albüm, atlas ve nota gibi tek başına ya da bir takımın veya bir dizinin parçası niteliğinde olan ayrı yayımlanmış eserler.

b) Gazete, dergi, yıllık, bülten, takvim gibi süreli yayınlar.

c) Afiş, kartpostal, gravür, reprodüksiyon, basılı fotoğraf gibi grafik eserler.” Diyerek açık ve net olarak derlenecek eserleri belirlemiş.

Derleme mükellefleri Başlıklı 6.cı Maddesi ise

“MADDE 6 - (1) Derleme mükellefleri şunlardır:

a) 4 üncü maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilmiş eserler için; gerçek ya da tüzel kişi yayıncı, yayıncının olmadığı durumda basımevi ya da matbaa. “  Diyerek ise basım işini gerçekleştiren biz matbaalara derleme mükellefiyeti vermiştir.

 

Tüm bu teknik açıklamalardan sonra matbaalar yani Biz MATBAACILAR bastığımız ve bundan sonra basacaklarımızdan neyi veya neleri Derleme birimlerine kaç adet ve nasıl teslim edeceğiz? Sorusuna cevap ararsak,

 

 09.06.2004 gün ve 5187 sayılı Basın Kanunu

 

Madde 10- Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük, basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren daha sonraki basımları ile tıpkıbasımları için de geçerlidir.

Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.

 

Ve 15.07.1950 gün ve 5681 sayılı Matbaalar Kanunu

 

Madde 4 - Tabiler, bastıkları eserlerden ikişer nüshasını basmanın sona erdiği günün çalışma saati içinde, bulundukları yerin Cumhuriyet Savcısı ile en büyük mülkiye amirine vermeye mecburdurlar.

Bu hüküm, cemiyet ve aile münasebetlerine taalluk eden ve ticaret ve sanat işlerine münhasır bulunan davetiyeler, ilan, formül, sirküler, kartvizitler ve yalnız seçim yerini ve zamanını gösteren kâğıtlarla adayların adlarını bildiren rey pusulaları gibi basılar hakkında uygulanamaz

 

Bu iki kanunun kapsamlarına giren yükümlülüklerimiz halen devam etmekte tüm bu yükümlülüklere ayrıca derleme yükümlülüğü de ek olarak başlamaktadır. Diğer bir açıklama ile Basın Kanunu ve Matbaalar Kanunu çerçevesinde verilmekte olan basılı emtia nüshaları dışında ayrıca derleme birimlerine, Matbaanın bulunduğu yerdeki İl merkezlerinde İl Halk Kütüphanesine İlçelerde İlçe Halk Kütüphanesine kütüphane bulunmayan yerlerde en büyük Mülki amirliğine İstanbul ili için ise Derleme Müdürlüğü’ne Alındı Belgesi karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Teslim edilecek eserler ve nüsha sayısı ve süresi ise;

1-  Kitap, kabartma harfli kitap, kitapçık, ansiklopedi, albüm, atlas ve nota gibi tek başına ya da bir takımın veya bir dizinin parçası niteliğinde olan ayrı yayımlanmış eserler. İle  

Gazete (yerli ve bölgesel gazeteler hariç), dergi, yıllık, bülten, takvim gibi süreli yayınlar için 6 (altışar) nüsha olarak  

 

2- Afiş, kartpostal, gravür, reprodüksiyon, basılı fotoğraf gibi grafik eserler.için 2 (İkişer) nüsha olarak,

 

3-Yerel ve Bölgesel gazeteler 2 (ikişer) nüsha olarak belirlenmektedir.

 

4- Derleme kapsamına giren eserlerin iş bitim tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içinde teslimi gerekmektedir.

 

5-Süresinde veya hiç teslim edilmeyen her bir derleme için Bin Türk Lirasından Beş bin Türk Lirasına kadar İdari Para cezası uygulanacaktır.

 

Buraya kadar her şey iyi hoş güzelde uygulamada tereddütlerin giderilmesi amacıyla Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nezdinde yaptığım basit bir araştırmada bir çok soruya cevap alamadım.

 

1-Gördüm ki bu yasa ile ilgili hiçbir hazırlık Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmamış. Sadece 12.09.2012 gün ve 157159 sayılı yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 81 İl Valiliğine yasaya ve bu yasaya dayanılarak çıkarılmış yönetmeliğe atıf yapılarak ilgili birimlerin bilgilendirilmesi istenmesi dışında.

2-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise bu yazıyı bir üst yazı ile ilgili birimlere ulaştırarak gereğini rica etmiş ve böylece yasal gerekliliği yerine getirmenin rahatlığını yaşamıştır.

 

Örneğin: Derlenecek eserlerin detaylarının neler olacağı konusunda bir soruyu kimse cevaplayamıyor. Yasa ve Yönetmelikte Takvim lerin süreli yayın olduğu kabul ediliyor.

Peki, yılbaşı yakın ve tüm kurum ve kuruluşlar yeni yıl için Duvar Takvimi, Masa Takvimi, Sumen Takvim, ajanda vs. gibi promosyon kökenli derleme kapsamında basım yapacaklar.

Her bir ayrı takvimden 6 adet derleme birimine teslim gerekiyor mu sorusuna “-Yasada ve Yönetmelikte yazıyor.” Cevabı sizi ne kadar aydınlatıyor ve Bakanlığın teşkilat olarak bu yasa uygulamasına ne kadar önem verdiğini anlatıyor. Yorumu sizlere bırakıyorum.

 

Ayrıca Yasada açıkça varlığı belirtilen alındı belgesi hangi bilgileri kapsayacak kaç nüsha olacak gibi bir sorulara ise yine cevap alamadım daha da önemlisi böyle bir belgenin henüz ellerinde olmadığı ilgili şube müdürünce belirtildi.

 

Her koşulda biz matbaacılara düşen, koşullar ne olursa olsun derleme eserlerinin ilgili birimlere yasal süre içerisinde vermek.

 

Kurban Bayramınızı Kutlar sağlık esenlik ve bol kazançlı günler dilerim.

 

 

C.Tayyar TEKİN

Matbaacılar Federasyonu Genel Sekreteri

Tüm hakları saklıdır.
Site içeriği izinsiz kullanlamaz.

HT Web & Grafik Tasarım Hizmetleri