13 Eylül 2018 - Perşembe
Duyurular
TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
01.12.2016 - 15:03

(EK-6 Teminat Mektubu Örneği)

 

 

 

 

 

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

 

 

 

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI     

Usul Grup Müdürlüğü

                Tarih   :

 No       :

 

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca, vergi mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtım hakkında yönetmelik gereğince;  ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ile anlaşma yapacak olan; …………………………………...........………………………………… ……….. adresinde yerleşik ……….....……………………………......................……… firmasına/şahsına  anlaşma teminatı oluşturan,bu teminat mektubu ile azami  ………..............…..TL. (…………………….………..TÜRK LİRASI)’nı ödeme konusunda, Bankamızın borçlu ile birlikte müteselsil kefil sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, anılan borçlunun anlaşmaya aykırı davrandığı tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, bankamızca hiç bir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, azami yukarıda belirtilen meblağı , anılan borçlunun anlaşmaya aykırı davrandığını bildiren ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız Vergi Dairenize veya Vergi Daireniz emrine nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının Bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

            İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

 

 

………………Bankası A.Ş.

 

……………….Şubesi

 

 

 

 

 

 

NOT

1)Teminat mektubunun teyidi için Başkanlığımızdan yazı alınması gerekmektedir.

2)Teminat mektubunu imzalayan Banka yetkililerinin imza sirkülerinin fotokopisi

Teminat Mektubu Teyidi ile birlikte Başkanlığımıza gönderilecektir.

Tüm hakları saklıdır.
Site içeriği izinsiz kullanlamaz.

HT Web & Grafik Tasarım Hizmetleri